Stavební úpravy objektu čp. 120, Letenská 5 a 7, Praha 1 – Malá Strana

Název stavby : STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU čp. 120, Letenská 5 a 7

Místo stavby :   čp. 120, Letenská 5 a 7, Praha 1 - Malá Strana 

Stavební parcela č. :  p.č. 131, druh pozemku : zastavená plocha a nádvoří a přilehlá zahrada p.č. 139 – ostatní plocha

Investor - stavebník : Městská část Praha 1, Úřad MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, Praha 1, 11565

Nájemce dotčených – upravovaných prostor : ANGLO - AMERICKÁ VYSOKÁ ŠKOLA, o.p.s, Lázeňská 287/4, Praha 1, 11800

Generální projektant : FABER PROJECT s. r.o., Hellichova 632/11b, Praha 1

 

Základní charakteristika stavby a jejího užívání

Dům č.p. 120, Letenská 5 a 7 má palácový charakter, který si dochoval z přestavby architekta Jana Bělského z konce 19. stol. Objekt je postaven na lichoběžníkovém půdoryse - na par.č. 131 a má čtyřkřídlou koncepci s vnitřním dvorem přístupným z ulice Letenská dvěma průjezdy. Hlavní vnitřní dvůr tedy umožňuje objekt členit na 4 křídla (severní – uliční, dále východní, západní a jižní. Uliční, východní a západní křídlo jsou 3-podlažní s nevyužitou půdou ve 4.NP,  a jižní křídlo je 2-podlažní s nevyužitou půdou ve 3.NP. Jižní křídlo objektu je lokálně podsklepeno. K objektu náleží ještě zahrada při ulici Letenská - par.č. 139, která je v současnosti využívána Mateřskou školkou. Vznik objektu je datován do konce 17. stol. Později procházel různými stavebními úpravami a do dnešní podoby byl palác upraven koncem 19. stol., jak je popsáno výše. Objekt vzhledem k jeho palácové koncepci s velkými sály a dochovanou hodnotnou umělecko-řemeslnou výzdobou a byl využíván pro reprezentativní administrativní účely. Měl zde sídlo např. Svaz architektů a prostory krátkodobě využíval i Senát ČR. Západní křídlo objektu a část nižního křídla již dlouhodobě využívá Mateřská školka.

 

Základní údaje, stavební záměr

Objekt, čp. 120/III, Letenská 5 a 7, Praha 1, k. ú. Malá Strana, je zapsán v Operativním seznamu nemovitých kulturních památek hlavního města Prahy, číslo rejstříku ÚSKP : 39099/1-596, a nachází se na území Pražské památkové rezervace, evidované na seznamu památek UNESCO. Předkládaná dokumentace řeší stavební úpravy jen části objektu čp. 120 a to v současnosti nevyužívaných prostor objektu, které byly naposledy v 90.letech 20. století využívány pro potřeby Senátu České republiky. Stavebními úpravami bude tedy dotčeno celé východní křídlo objektu a část jižního a část severního křídla objektu.  Je navrženo využít veškeré nevyužité prostory objektu pro potřeby Anglo-americké vysoké školy (Anglo american university – AAU) – učebny, kabinety, kanceláře a sociální zařízení a jejího zázemí sestávajícím ze studijního oddělení, prodejny studijních materiálů AAU a bistro – kavárny AAU. V západním křídle objektu, a částech severního a jižního křídla je provozována mateřská školka ve správě MČ Praha 1. V prostorách MŠ nejsou navrženy žádné stavební úpravy. Prostorami kuchyně MŠ v přízemí bude veden nový přívod vody a plynu do prostor využívaných novou školou. V jihovýchodním cípu stavební parcely se u ohradní zdi nachází novodobá dvoupodlažní přístavba  (z 2. polovina 20. století), která původně sloužila jako provozní zázemí Vojanových sadů a do které byly později  umístěny veřejné záchodky pro návštěvníky Vojanových sadů. Po povodni v roce 2002 proběhla rekonstrukce tohoto objektu. Objekt přístavby bude též dotčen navrhovanými stavebními úpravami, toalety budou po úpravách i nadále sloužit veřejnosti a budou přístupné z Vojanových sadů. Hlavním důvodem navrhovaných stavebních úprav je dispoziční i provozní uzpůsobení chátrajících nevyužitých prostor objektu požadavkům nového uživatele této části objektu. Součástí stavebních úprav objektu bude záchrana a oprava vybraných zbývajících uměleckořemeslných prvků v objektu.

Budoucí učebna 2NP
Budoucí učebna 2NP - okrový salonek
Budoucí učebna 2NP - růžový salonek
Budoucí učebna 3NP
Plan_first floor
Plan_ground floor
Plan_second floor
Plan_third floor
Pohled na jižní křídlo
Pohled z Klárova
Pohled z ulice letenská
Pohled ze zahrady
Schodiště do 3NP
Vstupní schodiště
Výhled z učeben