Průchod domem - Národní

Název akce: Stavební úpravy průchodu domem – Praha 1, Národní čp.118/16

Investor: Česká advokátní komora (ČAK), Národní třída 16, 110 00 Praha 1

Zodpovědný projektant: Ing. arch. Zbyněk Pšenička

Zpracovatel projektu: Faber project, s.r.o.

Místo stavby: Praha 1, Národní čp.118/16, pozemek parc. č. 820, katastrální území Nové Město

Stupeň : studie, DSP 09/2011

 

Předmětem projektu je úprava parterové části Kaňkova domu – současného průchodu a jeho funkční začlenění do provozní osnovy domu. Objekt je nemovitou kulturní památkou. V současnosti tvoří průchod součást „veřejné“ komunikace při jižní straně Národní třídy navazující na ulici Mikulandskou. Na základě průkazu vlastnických práv a neexistencí břemen vymezující práva průchodu, přistoupil vlastník objektu k rozhodnutí stavebně a provozně přičlenit plochu průchodu k provozně navazujícím nebytovým prostorům přízemí resp. navazujících podlaží, využívaných pro provoz advokátní komory a restauračního zařízení. Prostor dnešního loubí bude využit jako vstupní foyer ČAK a pobytový prostor kavárny. Dnešní průchody loubím budou stavebně uzavřeny prosklenými stěnami. Budou zřízeny nové vstupy pro Českou advokátní komoru a restaurační zařízení (kavárna) z ulice Národní třída. Dále bude provedeno přemístění pomníku 17.11.1989 z prostoru loubí před jeden z portálů do ulice Národní třída. V souvislosti s prováděnými úpravami je dále v projektu řešeno rozšíření chodníku pro pěší směrem do ulice Národní. Pro toto řešení již proběhla předběžná jednání se zástupci úřadu městské části Praha 1. Úprava chodníku bude projednávána v samostatném řízení.

 

Stavajici stav
Stavajici stav
Stavajici stav 2
Stavajici stav 2
Studie_model
Studie_model