Restaurace Nostitz

Název stavby : Stavební úpravy restaurace Nostitz v objektu na č. parc. 305, Nosticova 634/2a, Praha 1 – Malá Strana

Místo stavby : Nosticova 634/2a, Praha 1 – Malá Strana

Stavební parcela č. :                          

 305   druh pozemku: zastavená plocha a nádvoří, vlastník – Česká obec sokolská

 306   druh pozemku: ostatní plocha (zeleň), vlastník – Česká obec sokolská

 307   druh pozemku: ostatní plocha (zeleň), vlastník – Česká obec sokolská

Investor - stavebník : Česká obec sokolská, Újezd 450/40, Praha 1 118 00,  IČO: 00409537

Stupeň dokumentace : Stavební povolení

Předpokládané zahájení stavby : 09/2011

Ukončení stavby : 12/2011

Datum zpracování PD : březen 2011

Vydáno stavební povolení : 10/2011                                            

 

Stávající hmoty objektu budou zachovány.

V rámci I. ETAPY jsou navrženy stavební a jednoduché dispoziční úpravy restaurační části objektu (vybourání vybraných příček,částečné výměny dlažeb a obkladů) a vybudování nového zdroje tepla pro celý objekt. Nová kotelna III. kategorie s kotli 3x 45 kW bude situována do míst původní výměníkové stanice ve sklepě v restaurační části objektu. V divadelní části objektu nebudou prováděny žádné stavební úpravy.

Úpravy restaurace spočívají v úpravě stávající provizorně kryté venkovní terasy, úpravě provizorně krytého vstupního foyer-u, úpravy skladového a hygienického zázemí a úpravy technologií – zejména UT, vzduchotechniky a ohřevu TUV. Nová krytá venkovní terasa bude klasická tesařská s dřevěnými sloupky a prosklenými stěnami , zastřešena mansardovou střechou . Krytina z prejzů. Vstupní foyer s prosklenými stěnami navazuje na tuto terasu.

(Na první etapu by měla v budoucnu navázat II. ETAPA stavebních úprav, která bude spočívat v dalším rozšíření odbytových prostor, rozšíření kuchyně, rozšíření sociálního zázemí a zvýšení hmoty severovýchodního křídla.)

pohled od čertovky JV
pohled od čertovky SV