Výjezdové stanoviště ZZS

Název stavby: Výjezdové stanoviště Zdravotnické záchranné služby hl. města Prahy – CENTRUM

Stupeň: STUDIE

Místo: pozemek parcelní číslo 4105/1 k.ú. Vinohrady

           ul. U Bulhara, Praha 2

Zadavatel: MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1

                   ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI

                   se sídlem: Vodičkova 18, 115 65 Praha 1

                   IČ: 00063410, DIČ:CZ00063410    


Koncepce urbanisticko-architektonického řešení.

Územní plán definuje severojižní magistrálu (SVM) jako plochu pro dopravu. Prostor pod SVM není v UPn  přesně určen a jeho využití pro danou funkci je reálné. Pozemek parcelní číslo 4105/6 o výměře 219 m2  je v katastru definován jako plocha zastavěná a nádvoří. Pozemek parcelní číslo 4105/1 , který bude využíván pouze z části je definován jako ostatní komunikace.

Využití pozemku je rozpracováno do 4 variantních řešení. Všechny varianty jsou koncepčně v souladu se zastavovacími podmínkami definovanými územním plánem.

Architektonické řešení využívá funkčně pozemek p.č. 4105/6 beze zbytku pro objekt provozního zázemí a pozemek p.č. 4105/1 resp. jeho část využívá jako plochu pro odstávku vozidel zdravotnické záchranné služby (ZZS). Toto řešení je aplikováno u základních variant označených č. 1 a č.2.

Zábor pro parkování vozidel ZZS činí 630m2 a půdorysně je vymezen prostorem mezi zastavěným pozemkem p.č. 4105/6 a ulicí U Bulhara.

V rozvinutějších variantách označených č.3 a č.4 dochází k záboru další části pozemku p.č.4105/6 o velikosti 694m2  a tento je pak využit pro alternativní parkování vozidel ZZS (varianta č.3). Ve výhledové variantě č.4 je pak uvažováno s maximalistickým řešením. Je navrženo vybudovat integrovaný objekt trvalého charakteru – dvoupodlažní, kde parterová část slouží k parkování vozidel ZZS a patro je využito pro provozně technické zázemí.

U koncepce návrhu je snaha v postupné linii – od varianty č.1 s využitím stávajícího objektu a limitovaných ploch až po variantu č.4 s novostavbou a maximálním plošným záborem prezentovat flexibilitu určené lokality realizovatelnost investičního záměru.