Bytový dům Na Hřebenkách

Název stavby : Stavba bytového domu Na Hřebenkách čp. 2365/41 a U Plátenice 2620, Praha 5

Místo stavby : Na Hřebenkách čp. 2365/41, U Plátenice, Praha 5

Investor : ARTA spol. s r.o., Vodičkova 5, Praha 2

Stupeň : projektová dokumentace k územnímu řízení

Projektant : FABER PROJECT, s.r.o.

                     Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1

                     Tel./fax: +420 257322328

 

Zastoupená architektem : Ing. arch. Zbyňkem Pšeničkou

Hlavní inženýr projektu : Ing. Jan Bareš

 

Projekt řeší novostavbu bytového domu na stavebních parcelách č.parc. 3193 a 3199/2 a na zahradách č.parc. 3199/1 a 3194 ve vlastnictví investora. Stávající objekty čp. 2365/41 ul. Na Hřebenkách a čp. 2620/6 v ulici U Plátenice jsou návrhem určeny k demolici. Odstranění staveb bude projednáno v samostatném řízení o odstranění stavby a na základě samostatně zpracované dokumentace. V případě severního objektu v ulici Na Hřebenkách tzv. Šeborovy vily z r.1938, byla tato dokumentace zpracována již v roce 2008 včetně zajištění požadovaného zaměření stávajícího stavu, fotodokumentace a posudku vyžadovaného NPÚ. U objektu jižního v ulici U Plátenice se jedná o morálně i fyzicky dožilou stavbu bytového domu z 60.let 20.století – bez průkazných architektonických a stavebně-technických kvalit. 

 

Plocha pozemků 3199/1,2 a 3193, 3194 celkem :                        1927 m2

Zastavěná plocha stavby stávající :                                              404 m2

Zastavěná plocha stavby nová :                                                   794 m2

Počet bytů :                                                                                  29

Parkovací stání :                                                                          43

Obestavěný prostor celkem :                                                       22207 m3

celkovy pohled
perspektivy01
perspektivy02
situace