Vodárenská věž Libeň

Název akce: Rekonstrukce a dostavba vodárenské věže v Libni na residenční sídlo s funkcí rodinného bydlení

Adresa: Davídkova ulice, číslo parcelní 1493, Praha 8 - Libeň

Investor: soukromý investor

Stupeň: Dokumentace pro stavební povolení 12/2005

              Dokumentace pro provedení stavby  08/2006

 

Stavební historie

Objekt vodárenské věže byl postaven v roce 1904 stavitelem F. Schlafferem podle projektu Kanceláře vodárenské královského hlavního města Prahy.  V počátku 60. let byl vodojem vyjmut ze zásobovacího systému Prahy. Koncem 60. let byl z části rekonstruován. Při této rekonstrukci však došlo k odstranění bohaté členitosti fasády.  K další devastaci došlo v uplynulých 30-ti  letech, kdy nebyl nalezen vhodný způsob využití a stavba postupně chátrala. Za státem chráněnou kulturní památku byl objekt vodárenské věže prohlášen Ministerstvem kultury v roce 1991 zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek pod. R.č.Ú.s.1-2154.

 

Navržené řešení rekonstrukce a dostavby vodárenské věže má za účel využít vlastního prostoru tamburu věže pro účely bydlení.  Doplňkovou funkci k bydlení má poskytovat navržená novostavba relaxačního centra spolu s garážemi.

 

Návrh je členěn na 3 samostatné stavební objekty:

SO – 01                 rekonstruovaná stávající vodárenská věž

SO – 02                 novostavba podzemního objektu relaxačního centra

SO – 03                 novostavba objektu garáží, částečně zapuštěného do okolního terénu

 

Řešení vychází z požadavku vytvořit plnohodnotné bydlení v prostoru tamburu věže a v možnosti vytvoření komunikačního uzlu v podnoži věže navazujícího v 1.PP na podzemní objekt relaxačního centra. Podzemní objekt relaxačního centra je  umístěn mimo objekt stávající vodárenské věže. Je architektonicky ztvárněn průběžným proskleným světlíkem v úrovni zatravněné střechy. Objekt garáží je navržen jako částečně zapuštěný do okolního terénu tak, aby byl umožněn vjezd z ulice Na Slovance a zároveň tak,  aby byla hmota garáží plně skryta v terénním valu v pohledu z ulice Davídkova. Střecha garáží je navržena s extenzivním ozeleněním přecházejícím do terénního valu.