Art palace Chamare

Název stavby : Stavební úpravy objektu čp. 171, Sněmovní 13, Praha 1 – Malá Strana - „ART PALACE Chamare

Místo stavby : Sněmovní 13, Praha 1 – Malá Strana

Investor : GIRAFFE GROUP, a.s.                    

Projektant : FABER PROJECT, s.r.o., Hellichova 632/11b, 118 00 Praha 1, Tel./fax: +420 257322328

 

Obecné údaje

V dotčeném areálu jsou navrženy jednak nové hlavní stavební objekty, stavební objekty určené k rekonstrukci a další drobné pomocné stavební objekty. Za účelem lepší orientace v dokumentaci byly tyto objekty označeny číselně dle následujícího seznamu :

SO. 01 – Jižní novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 10,6 x 21 m.

SO. 02 – Střední novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 12 x 78 m.

SO. 03 – Severní novostavba bytového domu půdorysných rozměrů 10,6 x 29,3 m.

SO. 04 – Západní novostavba podzemních garáží půdorysných rozměrů 72 x 22,1 m.

SO. 05 – Obnova a sanace - Východní terasa před grottou včetně konchální stěny vedle grotty

SO. 06 – Obnova a sanace - Grotta (jeskyně) včetně portálu a střechy

SO. 07 – Obnova a sanace – Renesanční brána

SO. 08 – Obnova a sanace – Altán

SO. 09 – Ostatní stavební objekty (opěrné zdi, zajištění svahů, oplocení, komunikace, nová brána)

SO. 10 - Přípojky

V této části projektové dokumentace jsou dále řešeny pouze změny konstrukčního a dispozičního uspořádání novostaveb  SO. 01, SO. 02, SO. 03, SO. 04, a úpravy obnovovaného a sanovaného objektu SO. 05. Všechny tyto stavební objekty jsou zahrnuty pod jedno číslo popisné (čp.).

Ve všech objektech je navrženo celkem 48 bytových jednotek a 4 samostatně přístupné nebytové prostory.

 

Na objektech SO. 06, SO. 07, SO. 08, SO. 09 budou provedeny práce dle projektové dokumentace odsouhlasené v řízení o povolení změny stavby před jejím dokončením č.j. výst.: 6082/D 22 Bub/04-Ber, které nabylo právní moci 11.5.2005.

 

Restaurace
Zahrada 1
Zahrada 2
Zimní zahrada